GDPR

 1. Veškeré údaje o našich klientech jsou zpracovávány převážně elektronicky. Přístup k nim má pouze vedení JŠ na zaheslovaných počítačích a účetní společnost. Údaje zpracovávány v tištěné podobě se nacházejí pouze v kanceláři vedení společnosti na adrese Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 6, přičemž ke kanceláři má klíče pouze vedení společnosti, tedy bez jeho vědomí se do kancelářských proctor není možné dostat.
 2. S údaji je nakládáno v souvislosti s bezpečnostními pravidly tak, že nemůže dojít k jejich úniku ani zneužití ze strany nežádoucích a nezúčastněných osob.
 3. Údaje jsou využívány pouze k zajištění výuky našich klientů, ke komunikaci s klienty ohledně nastavení a podmínek jejich kurzů, případně ke stejnému důvodu v oblasti překladatelské činnosti.
 4. Údaje jsou zpracovány v základním omezeném rozsahu, tedy jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefonní a emailový kontakt.
 5. Naše společnost nepotřebuje pověřence pro správu osobních údajů, jelikož nenáleží do následujících skupin: veřejný subjekt, DPO, provádění rozsáhlého, systematického a pravidelného monitoringu chování lidí, provádění rozsáhlého zpracování citlivých údajů.
 6. Zakoupením kurzu nebo zadáním textu k překladu zájemce o spolupráci bere na vědomí výše uvedené skutečnosti ohledně využití jeho osobních údajů a vyjadřuje s nimi souhlas.
 7. U dětí do 16 let je třeba zadat objednávku kurzu, případně překladu zákonným zástupcem a udělit tímto souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.
 8. Na základě analýzy rizik jsme došli ke zjištění, že k případnému zneužití osobních údajů by mohlo dojít v elektronické podobě i v tištěné podobě nepovoleným vstupem nežádoucí osobou. Na základě této úvahy jsme podnikly omezení přístupu k informacím v obou zmíněných podobách pouze na vedení společnosti. Do kanceláře je možné dostat se pouze přes hlavní bezpečností vchodové dveře, ke kterým má JŠ pouze 2 klíče a pořízení kopie je nutné dělat se souhlasem majitele společností sídlící v Rakousku. Ůdaje v elektronické podobě jsou uchovávány pouze na počítači majitelky jazykové školy a v účetním systému společnosti, přičemž oba počítače jsou chráněny bezpečnostním heslem.
 9. Zásady ochrany osobních údajů:
  1. přijmeme informace o klientovi
  2. osobní údaje jsou zaevidovány do interního systému JŠ, ke kterému má přístup na zabezpečeném počítači pouze vedení jazykové školy
  3. osobní údaje jsou vloženy do šanonů v uzamčené kanceláři, do které má přístup pouze vedení jazykové školy
  4. údaje jsou využívány pouze v souvislosti s objednávkami kurzů nebo překladatelů ze strany našich klientů, popřípadě ke komunikaci související bezprostředně s výše uvedeným účelem
  5. pakliže přestane existovat důvod, resp. smluvní vztah mezi klienty a JŠ, případně smluvní vtah mezi lektory a JŠ či jinou spolupracující společností, veškeré údaje jsou obratem skartovány a vymazány z elektronické databáze, neudělí-li daná osoba souhlas či daný subjekt s dalším uchováváním údajů pro potřebu v budoucnosti.
 10. Klienti – odběratelé, lektoři i veškeré dodavatelské subjekty byly emailovou formou oznámení seznámeni s výše platnými ustanoveními a zahájením spolupráce, případně setrváváním ve stavu spolupráce, vyjadřují a potvrzují svůj souhlas s uvedením zpracováním osobních údajů.

V Praze dne 17.5.2018