Obchodní podmínky
& garance spokojenosti

Spokojenost našich klientů je pro nás na 1. místě. Garantujeme Vám, že budete spokojeni. A proč jsme si tak jisti? Pokud nebudete po 1. lekci s výukou spokojeni, vrátíme Vám buď celou částku kurzovného zpět, nebo si můžete zažádat o změnu lektora. S námi nic neriskujete!

Pokud by se i tak stalo, že byste jako naši klienti pociťovali nespokojenost s jakoukoli složkou výuky, máte možnost obrátit se přímo k vedení Jazykové školy Domluvte se.

Reagujeme vždy v co nejkratší možné lhůtě a snažíme se vždy najít řešení.

Níže uvedený reklamační řád slouží k pohodlné, příjemné a snadné orientacinašich klientům v případě zájmu o zaslání jakéhokoli sdělení týkajícího se nespokojenosti s výukou zajišťovanou Jazykovou školou Domluvte se.

Možné důvody k podání reklamace či stížnosti

Nespokojenost s koncepcí kurzu a jeho metodickým obsahem

Klient se obrátí na vedení společnosti . Vedoucí pracovníci analyzují, co bylo příčinou vzniku nespokojenosti klienta, zhodnotí průběh a metodiku lektorem zajišťovaného kurzu a učiní adekvátní opatření vedoucí k nápravě a spokojenosti klienta, tzn. zajistí výměnu lektora, popř. stanoví jiný postup vedení kurzu.

Nespokojenost s pedagogickým vedením kurzu lektorem

Klient se obrátí na vedení společnosti. Vedoucím pracovníkům co nejpřesněji definuje příčiny, které jej vedou k přesvědčení, že kurz je z pedagogického hlediska veden nedostatečným či jakkoli závadným způsobem. Vedoucí pracovníci analyzují postup, který lektor k výuce zvolil a metody, jimiž výuky převádí do praxe. Rovněž pomocí pravidelně prováděných testů zjistí pokrok studenta ve výuce, který učinil během výuky s lektorem, na něhož podává stížnost. V případě zjištění pochybení na straně lektora zajistí poskytovatel kurzu okamžitou nápravu buď změnou pedagogického přístupu lektora, nebo v případě požadavku klienta výměnu lektora.

Nespokojenost s vybavením knihovny

Klient se obrátí se žádostí o doplnění knihovny o jím požadovanou publikaci na vedení společnosti. Vedoucí pracovníci posoudí žádost o rozšíření knihovního fondu, pokud uzná požadovanou publikaci za přínosnou pro knihovnu jazykové školy, publikaci zakoupí.

Nespokojenost s pokrokem ve výuce v časovém úseku alespoň 3 měsíců trvání jazykového kurzu

Kurzy o délce 10x60 minut mají platnost 3 měsíce, kurzy o délce 20x60 minut mají platnost 6 měsíců od data učinění objednávky. V případě, že je klient nespokojen s pokrokem, který ve svém kurzu učinil, obrátí se se svou stížností na vedení společnosti. Vedoucí pracovníci posoudí oprávněnost stížnosti, možné příčiny vedoucí k nedostatečnému pokroku ve výuce a to jak ze strany domácí přípravy klienta, tak ze strany přípravy lektora a jeho koncepce vedení kurzu. Následně přijme patřičná opatření, zajišťující nápravu tak, aby klient pozoroval pokrok ve výuce v co nejkratším časovém úseku.

Opakovaná stížnost na jakýkoli z předchozích bodů

Klient se obrací na vedení společnosti. Vedoucí pracovníci zajistí okamžitou nápravu vycházející z individuální situace a povahy stížnosti.

Požadavek na storno výuky

Klient má právo na storno objednané výuky pouze v závažných případech, jaké představují úmrtí, změna trvalého bydliště, závažné zranění přímo neslučitelné s možností absolvování výuky. Výše vrácené částky bude stanovena po dohodě s klientem.

Postup podání stížnosti a nutné náležitosti

Veškeré stížnosti či požadavky zasílají klienti neprodleně po zjištění příčiny nespokojenosti vždy v písemné podobě na vedení společnosti, email:

info@domluvtese.cz

Adresa společnosti:

Jazyková škola Domluvte se
Mgr. Kristýna Janstová
Naskové 1231/1b
150 00 Praha 5

Nezbytné náležitosti stížnosti:

V případě, že tyto základní parametry nebude stížnost obsahovat, nemůže být na stížnost brán zřetel.

Lhůty vyřízení stížnosti:

Jazyková škola se zavazuje vyjádřit se k obdržené stížnosti nejpozději do 30 dní od data jejího obdržení, tzn. ode dne, kdy byla doručena do sídla společnosti.